Regulamin

Evertop Soccer

I. Definicje

 1. Organizator - Evertop sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie adres: ul. Długa 1-3, 41 - 506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000499001, NIP: 627-27-37-893, REGON: 243493773, wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN (zwaną dalej Evertop). Konkurs jest realizowany przy współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach (Wydział Matematyki Stosowanej), jednak wyłączną odpowiedzialność za organizację ponosi Evertop.
 2. Uczestnik – Osoba fizyczna biorąca udział w konkursie.
 3. Konkurs – Evertop Soccer.
 4. Strona konkursu - http://soccer2018.evertop.pl/ .
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się dwuetapowo i obejmuje: eliminacje do finału do 6 maja i finał, który odbędzie się 22 maja 2018.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować na stornie http://soccer2018.evertop.pl/Account/Register. Warunkiem koniecznym do rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu Konkursu w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w ramach działań reklamowych przeprowadzanych przez Organizatora i podmioty z nim związane.
 4. Organizator Konkursu oświadcza, że miejscem przeprowadzenia finału będzie miejsce wskazane przez Organizatora. Miejsce organizacji zostanie wskazane za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.
 5. Organizator nie zwraca kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności nie zapewnia zakwaterowania na czas trwania Konkursu ani zwrotu kosztów za przejazd.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się Uczestnika do Konkursu lub za brak przekazania jego danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku braku zgody jego przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konkursu.

IV. Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs polega na stworzeniu algorytmu do gry w „piłkarzyki”. Zasady gry w „piłakrzyki” opisane są na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karzyki_na_kartce.
 2. Konkurs składa się z 2 etapów: eliminacji do finału i finału.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z zasadami rozgrywek zostaną ogłoszone Uczestnikom na stronie konkursu.
 4. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników Konkursu, zakłócanie prawidłowości przebiegu Konkursu, naruszenie bezpieczeństwa serwera Konkursu, a także komputerów lub innego sprzętu pozostałych Uczestników. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator Konkursu. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.
 5. Eliminacje odbędą się w dniu 6 maja 2018.
 6. Do eliminacji mogą przystąpić wszyscy uczestnicy którzy się zarejestrowali i zaakceptowali Regulamin.
 7. Aby wziąć udział w eliminacjach Uczestnik musi do 6 maja do godziny 23:59. zuploadować na stronie konkursu bibiotekę DLL ze swoim zawodnikiem.
 8. W ramach eliminacji Organizator zorganizuje rozgrywki na zasadzie „każdy z każdym” i wybierze 8 najlepszych Uczestników.
 9. Wyniki eliminacji zostaną opublikowane na stronie konkursu.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w finale któregokolwiek z zakwalifikowanych Uczestników, jego miejsce może zająć kolejny Uczestnik w rankingu.
 11. Finał konkursu odbędzie się 22 maja w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 12. Każdy Uczestnik powinien przybyć na finał z nową, udoskonaloną wersją swojego algorytmu.
 13. W czasie finału zostaną przeprowadzone rozgrywki na zasadzie każdy z każdym do 5 zdobytych bramek.
 14. Na podstawie rozegranych meczów Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w tabeli.
 15. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu zakończenia finału. Zwycięzcą zostanie uczestnik który w finale uzyskała największą ilość punktów.
 16. Pełne wyniki finału Konkursu zostaną ogłoszona na stronie internetowej Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia finału Konkursu.

V. Nagrody

 1. Główną nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest możliwość odbycia 3 miesięcznego płatnego stażu programistycznego w Evertop. Termin i zasady odbywania stażu zostaną ustalone indywidualnie i dostosowane do możliwości czasowych Uczestnika.
 2. W Konkursie Organizator przyzna również nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. O ich rodzaju i wartości poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.
 3. Nagrody konkursowe będą odpowiednio powiększone o uzupełniającą nagrodę pieniężną. Nagroda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.
 4. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
 5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone Uczestnikom niezwłocznie po ogłoszeniu wyników finału Konkursu.
 7. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.
 8. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konkursu oraz na serwerze konkursowym.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące materii objętej niniejszym Regulaminem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.